Starsi zboru

Pieczę nad zborem, z troską i miłością, sprawują starsi, którzy są pasterzami (pastorami) wspólnoty według słów Apostoła Pawła:

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który On nabył własną krwią.

Dzieje Apostolskie 20:28

Starsi (pastorzy) powinni także spełniać wymogi stawiane im przez Boże Słowo zawarte zwłaszcza w tych fragmentach: 1Tm 3:1–7, Tt 1:5–9, 2Tm 2:24–26.

Tak jak o obowiązkach starszych wobec zboru, pismo poucza także o obowiązkach zboru wobec starszych:

Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce. Mówi bowiem Pismo: Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska, oraz: Godny jest robotnik swoje zapłaty.

1list do Tymoteusza 5:17-18

oraz

I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają; Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.

1 list do Tesaloniczan 5:12-13

Starsi Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Gorzowie Wielkopolskim

Bogusław Jasiewicz

Urodzony w 1974 roku. Od 2005 roku jest mężem Angeliki. W 2017 roku przyjął świadomy chrzest wiary i od samego początku był zaangażowany w budowanie społeczności Kościoła Domowego w Gorzowie, która następnie została przekształcona w Ewangeliczny Zbór Reformowany w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 1994-2002 studiował teologię w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz Sacred Heart Major Seminary w Detroit.

Jako starszy pragnie pozostać wierny zasadom reformacji czyli 5 Sola oraz doktrynom łaski. Pragnie też dbać o to, by w społeczności prawdy ewangeliczne były zachowywane i cenione.

Prowadzi na YouTube autorski program Reformelia oraz podcast Słowonoc Dobranoc. Jest też autorem książek: „Jedna łaska. Pięć prawd. Biblijna perspektywa łaski” oraz „Według upodobania swojej woli. Biblijne filary Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności.” Pisuje także artykuły w ramach portalu reformowani1689.pl. Do zainteresowań należą historia, egzegeza biblijna. Lubi dobrą książkę.

Krzysztof Malinowski

Od początku tworzył społeczność Kościoła Domowego, a po przekształceniu Ewangeliczny Zbór Reformowany w Gorzowie Wielkopolskim. Jako starszy zboru pragnie, by każdy w społeczności pozostał wierny prawdzie ewangelicznej. Interesuje się motocyklami oraz oldschoolowymi autami. Jego motto to „Miłujcie się wzajemnie”.

Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo.

List do Rzymian 13:8

error

Jeśli ta treść ubogaciła Ciebie, podziel się nią z innymi.