Starsi zboru

Pieczę nad zborem, z troską i miłością, sprawują starsi, którzy są pasterzami (pastorami) wspólnoty według słów Apostoła Pawła

Dzieje Apostolskie 20:28
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który On nabył własną krwią.

Starsi (pastorzy) powinni spełniać wymogi stawiane im przez Boże Słowo zawarte zwłaszcza w poniższych fragmentach.

1 list do Tymoteusza 3:1-7

„Wiarygodne to słowa: Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania; Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy; Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku; Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.”

List do Tytusa 1:5-9

„Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem; Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem; Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy; Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.”

2 list do Tymoteusza 2:24-26

„A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.”

Tak jak o obowiązkach starszych wobec zboru, tak też Pismo poucza o obowiązkach zboru wobec starszych.

1 list do Tesaloniczan 5:12-13

I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają; Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.

1list do Tymoteusza 5:17-18

Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce. Mówi bowiem Pismo: Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska, oraz: Godny jest robotnik swoje zapłaty.

1 list do Koryntian 9:6-14

„Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Czy ktoś uprawia winnicę, a nie spożywa jej owocu? Albo czy ktoś pasie stado, a nie spożywa mleka stada? Czy mówię to tylko na sposób ludzki? Czy nie mówi o tym także prawo? Jest bowiem napisane w Prawie Mojżesza: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy o woły Bóg się troszczy? Czy raczej ze względu na nas to mówi? Przecież dla nas jest napisane, że w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto młóci w nadziei, swojej nadziei ma być uczestnikiem. Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy żąć wasze dobra cielesne? Jeśli inni korzystają z tego prawa w stosunku do was, czemu raczej nie my? My jednak nie korzystaliśmy z tego prawa, ale znosimy wszystko, aby nie stwarzać żadnej przeszkody ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem? Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii żyli.”

Starsi Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Gorzowie Wielkopolskim

Bogusław Jasiewicz

Urodzony w 1974 roku. Od 2005 roku jest mężem Angeliki. W 2017 roku przyjął świadomy chrzest wiary i od samego początku był zaangażowany w budowanie społeczności Kościoła Domowego w Gorzowie, która następnie została przekształcona w Ewangeliczny Zbór Reformowany w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 1994-2002 studiował teologię w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz Sacred Heart Major Seminary w Detroit.

Jako starszy pragnie pozostać wierny zasadom Reformacji czyli 5 Sola oraz doktrynom łaski. Pragnie też dbać o to, by w społeczności prawdy ewangeliczne były zachowywane i cenione.

Prowadzi na YouTube autorski program Reformelia oraz podcast Słowonoc Dobranoc. Jest też autorem książek: „Jedna łaska. Pięć prawd. Biblijna perspektywa łaski” oraz „Według upodobania swojej woli. Biblijne filary Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności.” Pisuje także artykuły w ramach portalu reformowani1689.pl. Do zainteresowań należą historia, egzegeza biblijna. Lubi dobrą książkę.

Krzysztof Malinowski

Od początku tworzył społeczność Kościoła Domowego, a po przekształceniu Ewangeliczny Zbór Reformowany w Gorzowie Wielkopolskim. Jako starszy zboru pragnie, by każdy w społeczności pozostał wierny prawdzie ewangelicznej. Interesuje się motocyklami oraz oldschoolowymi autami. Jego motto to „Miłujcie się wzajemnie”.

Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo.

List do Rzymian 13:8

error

Jeśli ta treść ubogaciła Ciebie, podziel się nią z innymi.