O Nas

Powstaliśmy jako wspólnota, nie będąca częścią żadnej chrześcijańskiej denominacji, ani nie posiadająca żadnego specjalnego miejsca kultu. Zgromadzaliśmy się wokół Słowa Bożego oraz Pańskiego Stołu.

Na drodze studiowania i karmienia się Bożym Słowem doszliśmy do poznania, że prawdziwą wykładnią ewangelii, która jest mocą Boga do zbawienia człowieka (Rz 1:16) jest teologia reformowana. Po modlitwach i dogłębnych rozważaniach wspólnota w Gorzowie Wielkopolskim została przekształcona w Ewangeliczny Zbór Reformowany „Łaską zbawieni”, a od dnia 15 stycznia 2023 r działa jako Reformowany Zbór Baptystów „Łaska”.

Jako lokalny zbór baptystów reformowanych jesteśmy osadzeni w tradycji Reformacji, zwłaszcza tradycji wywodzącej się z Reformacji Genewskiej, spuścizny angielskich Purytan oraz nauczania Anabaptystów. Działamy w oparciu o Boże Słowo (Dz 2:42), o Chrystusowy nakaz dany kościołowi (Mt 28:18-20) oraz prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Mt 22:20-21, Rz 13:1-5). Pragnieniem serc wszystkich zwołanych, którzy tworzą nasz lokalny zbór, jest poznawanie Jezusa Chrystusa oraz to, by Chrystus był poznawany (J 20:31, Mt 28:19-20).

Zbór nasz ma charakter kongregacjonalistyczny tzn., iż wierzymy zgodnie z Bożym słowem, że Ciało Chrystusowe na ziemi manifestuje się w pełni w każdym lokalnym zborze. Zbory są autonomiczne i zarządzane, nie rządzone, przez kolegium, spełniających standardy biblijne (1Tm 3:2-7, Tt 1:6-9) pastorów (starszych).