Teologia Reformowana

DOKTRYNY ŁASKI:

1. CAŁKOWITA DEPRAWACJA LUDZKIEJ NATURY.

Po grzechu Adama ludzka natura jest całkowicie zdeprawowana, przez co człowiek nie jest w stanie sam z siebie żyć życiem do jakiego powołuje nas Bóg, nie może być Bogu posłuszny, z natury jest wrogiem Boga, a wszelkie ludzkie starania nie są w stanie zapewnić mu zbawienia.

Księga Rodzaju 6:5
“A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni;”

Księga Rodzaju 8:21
“I PAN poczuł miłą woń, i PAN powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem.”

Księga Jeremiasza 17:9

“Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?”

Księga Psalmów 51:5

“Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka.”

Ewangelia Jana 3:19-20

“A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione.”

Ewangelia Jana 8:34

“Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.”

List do Rzymian 3:10-18

“Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.”

List do Rzymian 5:12-14

“Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.”

2. Bezwarunkowe wybranie.

W odwiecznej przeszłości, zanim Bóg stworzył Świat, postępując według swojej suwerennej woli postanowił wybrać i przeznaczyć do zbawienia – uratowania, przed swoją słuszną i sprawiedliwą karą potępienia, pewne osoby spośród całej upadłej ludzkości, którą stworzy na przestrzeni wieków.

Ewangelia Jana 6:37

“Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.”

Ewangelia Jana 6:39

„A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

Ewangelia Jana 6:44

“Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

Ewangelia Jana 6:65

“I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.”

Ewangelia Jana 10:26

“Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.”

2 list do Tesaloniczan 2:13

“Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.“

List do Efezjan 1:3-9

“Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski; Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności; Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił;”

List do Rzymian 8:28-34

“A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.”

1 list Piotra 1:18-20

„Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; PRZEZNACZONEGO DO TEGO PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.”

3. Ograniczone odkupienie.

Doktryna (nauka) o ograniczonym odkupieniu naucza, iż odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa dokonało całkowitego zadośćuczynienia Ojcu za tych, których Ojciec sam przeznaczył do uratowania i życia wiecznego. Dlatego też wszyscy za których Chrystus ofiarował Siebie są zbawieni na wieki.

List do Rzymian 9:14-16

“Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże! Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.”

Ewangelia Jana 10:14-16

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

Ewangelia Jana 10:11

“Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.”

Ewangelia Jana 17:9

“Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.”

Ewangelia Mateusza 1:21

“I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.”

List do Efezjan 5:25

“Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;”

Dzieje Apostolskie 20:28

“Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.”

Ewangelia Jana 17:6

„Objawiłem Twoje imię ludziom, których MI DAŁEŚ ze świata. TWOIMI BYLI I DAŁEŚ MI ICH, a oni zachowali twoje słowa.

Ewangelia Jana 17:11

„A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których MI DAŁEŚ, aby byli jedno jak i my”.

Ewangelia Jana 17:19-20

„A JA ZA NICH UŚWIĘCAM SAMEGO SIEBIE (oddaję swoje życie), aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz i ZA TYMI, KTÓRZY PRZEZ ICH SŁOWO UWIERZĄ WE MNIE”.

Ewangelia Jana 17:23-24

„Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że UMIŁOWAŁEŚ ICH, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby CI, KTÓRYCH MI DAŁEŚ, BYLI ZE MNĄ TAM, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata.”

Księga Izajasza 53:5-8

„Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo MOJEGO LUDU.”

4. Nieodparta łaska.

Bóg jest tym, który pociąga do siebie grzesznika. On jest sprawcą i dokończycielem całego procesu zbawienia. To On czyni wszystko, od początku do końca. On usprawiedliwia, On oczyszcza z grzechów, On daje wiarę, On daje nowe serce, On usuwa serce kamienne, On daje nowego Ducha. Zatem skoro On czyni wszystko, człowiek nie może się oprzeć łasce, pozytywnie odpowiadając na Boże wezwanie.

Psalm 65:4

„Błogosławiony, kogo TY WYBIERASZ i PRZYJMUJESZ, aby mieszkał w twoich przedsionkach; będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni”.

Księga Powtórzonego Prawa 30:6

„I OBRZEŻE PAN, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyś miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, abyś mógł żyć”.

Ezechiel 11:19

„Bo im DAM serce jedno, i ducha nowego DAM do wnętrzności waszych, i ODEJMĘ serce kamienne z ciała ich, a DAM im serce mięsiste’.

Jeremiasz 32:40

„I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moją DAM do serca ich, aby nie odstępowali ode mnie”.

Księga Ezechiela 36:23-27

“I uświęcę moje wielkie imię, które było zbezczeszczone wśród narodów, które wy zbezcześciliście pośród nich. I poznają narody, że ja jestem PANEM, mówi Pan BÓG, gdy będę uświęcony w was na ich oczach. Zabiorę was bowiem spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.”

Ewangelia Jana 6:37-39

“Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.”

Ewangelia Jana 3:3

“Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.”

Ewangelia Jana 6:45

“Napisane jest u Proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.”

Ewangelia Jana 10:14-15

“Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.”

List do Filipian 1:6

“Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.”

5. Wytrwanie świętych (LWW 1689 rozdział 17 str. 45)

Święci, których Bóg przyjął w Umiłowanym, w Chrystusie, są rzeczywiście powołani i uświęceni przez Jego Ducha. Bóg udzielił im kosztownej wiary, która należy do wszystkich Jego wybranych. Ludzie, którym te błogosławieństwa zostały udzielone, nie mogą ani całkowicie, ani ostatecznie odpaść od stanu łaski, lecz z pewnością wytrwają w łasce do końca i będą zbawieni na wieki, ponieważ Bóg nigdy nie cofnie swojego powołania i swoich darów. Bóg nie PRZESTAJE RODZIĆ I PIELĘGNOWAĆ W NICH WIARY, UPAMIĘTANIA, MIŁOŚCI, RADOŚCI, NADZIEI I WSZYSTKICH ŁASK DUCHA ŚWIĘTEGO, PROWADZĄCYCH DO NIEŚMIERTELNOŚCI. Wiele burz i powodzi może zwalić się na nich, jednakże nigdy nie zostaną zepchnięci z fundamentu i skały, na której przez wiarę mocno się opierają. Nawet jeśli niewiara i pokuszenia szatana sprawią, że chwilowo stracą z oczu Bożą światłość i miłość, niezmienny Bóg nadal pozostaje ich Bogiem i On na pewno ich zachowa i zbawi swoją mocą, aż obejmą w posiadanie swoją nabytą własność; są bowiem wyryci na Jego dłoniach, a ich imiona zostały od wieczności zapisane w księdze życia.

Księga Psalmów 89:32-33

„Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość biczami. Ale nie odbiorę mu mojego miłosierdzia ani nie zawiodę w mojej wierności. Nie złamię mego przymierza ani nie zmienię tego, co wyszło z moich ust.”

Księga Malachiasza 3:6

„Gdyż ja, PAN, NIE ZMIENIAM SIĘ, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni.”

1 list do Koryntian 11:32

„Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem.”

List do Filipian 1:6

„Będąc tego pewien, że TEN, KTÓRY ROZPOCZĄŁ w was dobre dzieło, DOKOŃCZY GO do dnia Jezusa Chrystusa.”

Ewangelia Jana 10:27-29

„Moje owce słuchają mego głosu i JA JE ZNAM, A ONE IDĄ ZA MNĄ. A JA DAJĘ IM ŻYCIE WIECZNE I NIGDY NIE ZGINĄ ANI NIKT NIE WYDRZE ICH Z MOJEJ RĘKI. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i NIKT NIE MOŻE WYDRZEĆ ICH Z RĘKI MEGO OJCA.”

1 list Jana 2:19

“Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.”

2 list do Tymoteusza 2:19

„Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: ZNA PAN TYCH, KTÓRZY NALEŻĄ DO NIEGO, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa.”

List do Efezjan 1:11-14

“W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.”

Wytrwanie świętych nie zależy od ich własnej wolnej woli, lecz od NIEZMIENNOŚCI DECYZJI O WYBRANIU, która z kolei zależy od niezależnej i niezmiennej miłości Boga Ojca, od skuteczności zasług i orędownictwa Jezusa Chrystusa oraz jedności świętych z Nim, od przyrzeczenia Bożego, od niezmiennego charakteru świętych, w których mieszka Duch Święty, od Bożej natury, której są uczestnikami i wreszcie od warunków przymierza łaski. Wszystkie te czynniki gwarantują pewność i niezawodność wytrwania świętych.

Księga Jeremiasza 32:40

„I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie.”

Ewangelia Jana 14:19-20

„Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać. PONIEWAŻ JA ŻYJĘ, WY TEŻ BĘDZIECIE ŻYĆ. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i Ja w was.”

List do Rzymian 5:9-10

„Tym bardziej więc teraz, BĘDĄC USPRAWIEDLIWIENI JEGO KRWIĄ, BĘDZIEMY PRZEZ NIEGO OCALENI OD GNIEWU. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, BĘDĄC POJEDNANI, BĘDZIEMY OCALENI PRZEZ JEGO ŻYCIE.”

List do Rzymian 8:30

„TYCH zaś, których PRZEZNACZYŁ, TYCH też POWOŁAŁ, a których POWOŁAŁ, TYCH też USPRAWIEDLIWIŁ, a których USPRAWIEDLIWIŁ, TYCH też UWIELBIŁ.”

List do Rzymian 9:11

„Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby ZGODNIE Z WYBRANIEM TRWAŁO POSTANOWIENIE BOGA, NIE Z UCZYNKÓW, ALE Z TEGO, KTÓRY POWOŁUJE;”

List do Rzymian 9:16

„A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ALE OD BOGA, KTÓRY OKAZUJE MIŁOSIERDZIE.”

List do Hebrajczyków 6:17-20

„Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą; Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei; Którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę; Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.”

1 list Jana 3:9

“Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.”

Z rozmaitych powodów – przez pokuszenia szatana i świata, przez ataki pozostającego w wierzących grzechu, przez zaniedbanie środków łaski darowanych im do wytrwania – święci mogą upaść w straszne grzechy i mogą nawet pozostać w nich przez jakiś czas. W ten sposób narażają się na gniew Boży, zasmucając Jego Ducha Świętego; pozbawiają się łask, tracą pociechę, doznają zatwardzenia serca i wyrzutów sumienia, ranią i gorszą innych oraz ściągają na siebie Boże karcenie. Jednakże, ponieważ Są świętymi, ich upamiętanie zostanie odnowione i przez wiarę będą zachowani w Chrystusie Jezusie aż do końca.

2 księga Samuela 12:14

„Ponieważ jednak przez ten czyn dałeś wrogom PANA powód, by bluźnili, syn, który ci się urodził, na pewno umrze.”

Psalm 32:3-5

„Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu.”

Psalm 51:11-13

„Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie.”

Księga Izajasza 64:5-9

„Wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego sprawiedliwość, i tych, którzy krocząc po twoich drogach pamiętają o tobie. Oto się rozgniewałeś, gdyż grzeszyliśmy ustawicznie, nie krocząc po tych drogach, lecz będziemy zbawieni. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał twego imienia i zbudził się, aby się ciebie chwycić. Zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami i sprawiłeś, że niszczejemy z powodu naszych nieprawości. Ale teraz, PANIE, ty jesteś naszym ojcem, my jesteśmy gliną, a ty jesteś naszym garncarzem; i jesteśmy wszyscy dziełem twojej ręki. Nie gniewaj się, PANIE, tak bardzo i nie pamiętaj o naszych nieprawościach na wieki. Oto spójrz, prosimy, my wszyscy jesteśmy twoim ludem.”

Ewangelia Mateusza 26:70,72,74

„Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz. … I znowu wyparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. … Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut.”

Ewangelia Łukasza 22:32

„Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci.”

Ewangelia Łukasza 22:61-62

„A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.”

List do Efezjan 4:30,32

„I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym JESTEŚCIE ZAPIECZĘTOWANI NA DZIEŃ ODKUPIENIA. …Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, JAK I WAM BÓG PRZEBACZYŁ W CHRYSTUSIE.”

CZY JESTEŚMY PROTESTANTAMI?

TAK. Wyznajemy wiarę w 5 SOLA:

SOLA GRATIA – Zbawienie jest tylko z łaski. Człowiek jest uratowany od gniewu Bożego tylko z łaski Bożej. Łaska jest nie tylko konieczna do zbawienia, ale jest też wystarczająca do zbawienia. Wszystko co jest konieczne do zbawienia jest dziełem łaski Bożej łącznie z wiarą i pokutą człowieka oraz jego wytrwaniem w życiu dla Boga.

SOLA FIDE – Zbawienie tylko przez wiarę. Zbawienie jest przyjmowane jedynie przez wiarę. Bóg usprawiedliwia człowieka jedynie w oparciu o wiarę w Chrystusa. To znaczy, że wszystkim co jest konieczne dla usprawiedliwienia jest poleganie na Chrystusie i jego dziele.

SOLUS CHRISTUS – Zbawienie tylko w Chrystusie. Zbawienie wierzących zostało w całości dokonane i zabezpieczone przez doskonałe życie, zastępczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jedynie Chrystus jest autorem i wykonawcą zbawienia i jego dzieło jest całkowicie wystarczające do zbawienia każdego, kto wierzy. Nikt nie może niczego dodać do zbawczego dzieła Chrystusa przez swoje uczynki, rytuały i tym podobne rzeczy. Oznacza to też, że jedynie Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi i jest głową kościoła.

SOLA SCRIPTURA – Pismo Święte zawiera wszystko co jest nam potrzebne do zbawienia. Słowo Boże jest jedynym i ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i praktyki kościoła. Nikt i nic nie może związać sumienia człowieka, tzn. moralnie zobowiązać go do jakichś praktyk lub przekonań, poza objawioną w Biblii wolą Boga. To oznacza również, że Słowo Boże jest wystarczające tzn. że nie potrzebujemy żadnego innego źródła wiary poza Biblią i nie otrzymujemy od Boga żadnego innego objawienia poza tym, które jest w Biblii.

SOLI DEO GLORIA – Wszystko to tylko dla chwały Boga. Zbawienie jest dokonane przez Boga dla jego chwały i cała chwała za nasze zbawienie należy do Boga, człowiek nie może przypisać sobie niczego.

W tych sprawach zachowujemy jedność z naszymi braćmi i siostrami z innych zborów ewangelicznych, we wszystkich innych sprawach zachowujemy szacunek i wolność, a nade wszystko pragniemy zachować miłość.

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

(W sprawach najważniejszych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość).

-Augustyn z Hippony.