Ewangelia

NA POCZĄTKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ (RDZ 1:1). W SZÓSTYM DNIU, BÓG STWORZYŁ PIERWSZYCH LUDZI – ADAMA I EWĘ – I OSADZIŁ ICH W OGRODZIE EDEN, BY TEGO OGRODU STRZEGLI I GO UPRAWIAŁ. DAŁ TEŻ ADAMOWI PRZYKAZANIE, BY NIE SPOŻYWAŁ Z DRZEWA POZNANIA DOBRA I ZŁA. CZŁOWIEK JEDNAK ULEGŁ POKUSIE I KŁAMSTWU SZATANA, I SIĘGNĄŁ PO OWOC Z DRZEWA POZNANIA DOBRA I ZŁA, PRZECIWSTAWIAJĄC SIĘ PRZYKAZANIU BOGA (RDZ 3: 1-7) . TO ŚCIĄGNĘŁO NA CZŁOWIEKA POTĘPIENIE I ŚMIERĆ (RDZ 2:16-17; 3: 17-18) . STAŁ SIĘ ODTĄD CZŁOWIEK NIEPRZYJACIELEM BOGA.
PRZEZ GRZECH ADAMA CAŁA LUDZKOŚĆ ZNALAZŁA SIĘ POD BOŻYM WYROKIEM POTĘPIENIA:

Księga Rodzaju 6:5

„A Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły, i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni”.

Księga Rodzaju 8:21

„I Pan poczuł miłą woń, i Pan powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem”.

List do Rzymian 5:12

„Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.

LECZ DOBRY BÓG NIE POZOSTAWIŁ CZŁOWIEKA SAMEMU SOBIE I OD RAZU ZAPOWIEDZIAŁ TO, CO SIĘ WYKONAŁO W CHRYSTUSIE:

Księga Rodzaju 3:15

„I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę”.

Z CAŁEJ LUDZKOŚCI WYBRAŁ BÓG JEDNEGO CZŁOWIEKA – ABRAHAMA – A Z NIEGO WYPROWADZIŁ CAŁY LUD IZRAELA, W KTÓRYM UCZYNIŁ KRÓLEM SWEGO SŁUGĘ DAWIDA, ABY Z JEGO POTOMSTWA WYPROWADZIĆ ZBAWICIELA ŚWIATA. POSŁAŁ WIĘC BÓG SWOJEGO SYNA NA ŚWIAT. SYN BOGA STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM I NARODZIŁ SIĘ Z DZIEWICY MARII W MIEŚCIE JUDZKIM BETLEJEM:

List do Filipian 2:5-8

„Niech więc będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”.

Ewangelia Jana 1:14

„A Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas, i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy”.

W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓG WYPEŁNIŁ OBIETNICĘ POJEDNANIA DANĄ CZŁOWIEKOWI PO UPADKU ADAMA:

1 list Piotra 2:18-20

„Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was”.

Dzieje Apostolskie 4:26-28

„Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać”.

List do Efezjan 1:3-6

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym”.

CHRYSTUS PONIÓSŁ NA KRZYŻ NASZE GRZECHY, ABYŚMY MOGLI BYĆ USPRAWIEDLIWIENI PRZED BOGIEM:

2 list do Koryntian 5:21

„On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”.

Ewangelia Jana 3:16

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

List do Rzymian 5:1

„Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA DOPEŁNIŁA SIĘ OBIETNICA DANA PRZEZ BOGA:

1 list do Koryntian 15:20-22

„Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”.

KAŻDY CZŁOWIEK RODZI SIĘ W GRZECHU PIERWORODNYM I ZASŁUGUJE NA POTĘPIENIE. DOBRY I MIŁOSIERNY STWÓRCA JEDNAK NIE POZOSTAWIA LUDZI NA ZGUBĘ, ALE SKŁADA OBIETNICĘ RATUNKU, KTÓRA WYPEŁNIA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PRZEZ KTÓREGO ŚMIERĆ ZOSTALIŚMY WYKUPIENI I PRZENIESIENI DO KRÓLESTWA BOŻEGO, A PRZEZ JEGO ZMARTWYCHWSTANIE MAMY NADZIEJĘ NA ŻYCIE WIECZNE.

W ZWIĄZKU Z TYM ZA CHRYSTUSEM WOŁAMY: ODWRÓĆCIE SIĘ OD GRZECHÓW WASZYCH I WIERZCIE EWANGELII, A OTRZYMACIE OBIECANEGO DUCHA ŚWIĘTEGO – PIECZĘĆ I ZADATEK ŻYCIA WIECZNEGO.