Ewangelia

NA POCZĄTKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ (RDZ 1:1). W SZÓSTYM DNIU, BÓG STWORZYŁ PIERWSZYCH LUDZI – ADAMA I EWĘ – I OSADZIŁ ICH W OGRODZIE EDEN, BY TEGO OGRODU STRZEGLI I GO UPRAWIAŁ. DAŁ TEŻ ADAMOWI PRZYKAZANIE, BY NIE SPOŻYWAŁ Z DRZEWA POZNANIA DOBRA I ZŁA. CZŁOWIEK JEDNAK ULEGŁ POKUSIE I KŁAMSTWU SZATANA, I SIĘGNĄŁ PO OWOC Z DRZEWA POZNANIA DOBRA I ZŁA, PRZECIWSTAWIAJĄC SIĘ PRZYKAZANIU BOGA (RDZ 3: 1-7) . TO ŚCIĄGNĘŁO NA CZŁOWIEKA POTĘPIENIE I ŚMIERĆ (RDZ 2:16-17; 3: 17-18) . STAŁ SIĘ ODTĄD CZŁOWIEK NIEPRZYJACIELEM BOGA.
PRZEZ GRZECH ADAMA CAŁA LUDZKOŚĆ ZNALAZŁA SIĘ POD BOŻYM WYROKIEM POTĘPIENIA:

A Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły, i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. (Rdz 6:5)

I Pan poczuł miłą woń, i Pan powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. (Rdz 8:21)

Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. (Rz 5:12)

LECZ DOBRY BÓG NIE POZOSTAWIŁ CZŁOWIEKA SAMEMU SOBIE I OD RAZU ZAPOWIEDZIAŁ TO, CO SIĘ WYKONAŁO W CHRYSTUSIE:

I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. (Rdz 3:15)

Z CAŁEJ LUDZKOŚCI WYBRAŁ BÓG JEDNEGO CZŁOWIEKA – ABRAHAMA – A Z NIEGO WYPROWADZIŁ CAŁY LUD IZRAELA, W KTÓRYM UCZYNIŁ KRÓLEM SWEGO SŁUGĘ DAWIDA, ABY Z JEGO POTOMSTWA WYPROWADZIĆ ZBAWICIELA ŚWIATA. POSŁAŁ WIĘC BÓG SWOJEGO SYNA NA ŚWIAT. SYN BOGA STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM I NARODZIŁ SIĘ Z DZIEWICY MARII W MIEŚCIE JUDZKIM BETLEJEM:

Niech więc będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. (Flp 2:5-8)

A Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas, i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. (J 1:14)

W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓG WYPEŁNIŁ OBIETNICĘ POJEDNANIA DANĄ CZŁOWIEKOWI PO UPADKU ADAMA:

Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. (1P 2:18-20)

Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. (Dz 4:26-28)

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. (Ef 1:3-6)

CHRYSTUS PONIÓSŁ NA KRZYŻ NASZE GRZECHY, ABYŚMY MOGLI BYĆ USPRAWIEDLIWIENI PRZED BOGIEM:

On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. (2Kor 5:21)

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3:16)

Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Rz 5:1)

PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA DOPEŁNIŁA SIĘ OBIETNICA DANA PRZEZ BOGA:

Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. (1Kor 15:20-22)

KAŻDY CZŁOWIEK RODZI SIĘ W GRZECHU PIERWORODNYM I ZASŁUGUJE NA POTĘPIENIE. DOBRY I MIŁOSIERNY STWÓRCA JEDNAK NIE POZOSTAWIA LUDZI NA ZGUBĘ, ALE SKŁADA OBIETNICĘ RATUNKU, KTÓRA WYPEŁNIA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PRZEZ KTÓREGO ŚMIERĆ ZOSTALIŚMY WYKUPIENI I PRZENIESIENI DO KRÓLESTWA BOŻEGO, A PRZEZ JEGO ZMARTWYCHWSTANIE MAMY NADZIEJĘ NA ŻYCIE WIECZNE.
DZISIAJ ZA CHRYSTUSEM WOŁAMY: POKUTUJCIE – ODWRÓĆCIE SIĘ OD GRZECHÓW WASZYCH I UWIERZCIE EWANGELII, A OTRZYMACIE OBIECANEGO DUCHA ŚWIĘTEGO.
WYZNAJ, ŻE JEZUS JEST PANEM, PRZYJMIJ GO Z CAŁEGO SERCA I PÓJDŹ ZA JEGO WEZWANIEM, ODRZUĆ WSZYSTKO CO GRZESZNE, A OBIERZ DROGĘ, KTÓRĄ JEST – ON ZAŚ W DNIU SĄDU PODNIESIE CIĘ DO ŻYCIA WIECZNEGO W CHWALE.

error

Jeśli ta treść ubogaciła Ciebie, podziel się nią z innymi.