Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Pracodawcy i pracownicy Kol 3:22 – 4:1

W dalszej części swojego listu do Kolosan, apostoł Paweł przemawia do panów i tych, którzy im służą. W naszym kontekście, są to relacje pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Jak powinien postępować chrześcijański pracownik i jak powinien postępować chrześcijański pracodawca oraz jaki fundament i motywację powinni mieć.


Indeks prześladowań 2024

Konferencja 16 lutego 2024

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania konferencji, która odbyła się w Reformowanym Zborze Baptystów Łaska 16 lutego 2024 na temat prześladowań z powodu wiary i przyznawania się do Jezusa. Mówcą był przedstawiciel międzynarodowej organizacji Open Doors, która zajmuje się pomocą prześladowanym.