Pastor zboru

Pieczę nad zborem, z troską i miłością, sprawuje pastor (starszy), który jest pasterzem wspólnoty według słów Apostoła Pawła

Dzieje Apostolskie 20:28
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który On nabył własną krwią.

Pastor (Starszy) powinien spełniać wymogi stawiane przez Boże Słowo zawarte zwłaszcza w poniższych fragmentach.

1 list do Tymoteusza 3:1-7

„Wiarygodne to słowa: Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania; Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy; Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku; Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.”

List do Tytusa 1:5-9

„Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem; Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem; Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy; Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.”

2 list do Tymoteusza 2:24-26

„A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.”

Tak jak o obowiązkach pastorów (starszych) wobec zboru, tak też Pismo poucza o obowiązkach zboru wobec pastorów (starszych).

1 list do Tesaloniczan 5:12-13

I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają; Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.

1list do Tymoteusza 5:17-18

Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce. Mówi bowiem Pismo: Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska, oraz: Godny jest robotnik swoje zapłaty.

1 list do Koryntian 9:6-14

„Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Czy ktoś uprawia winnicę, a nie spożywa jej owocu? Albo czy ktoś pasie stado, a nie spożywa mleka stada? Czy mówię to tylko na sposób ludzki? Czy nie mówi o tym także prawo? Jest bowiem napisane w Prawie Mojżesza: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy o woły Bóg się troszczy? Czy raczej ze względu na nas to mówi? Przecież dla nas jest napisane, że w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto młóci w nadziei, swojej nadziei ma być uczestnikiem. Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy żąć wasze dobra cielesne? Jeśli inni korzystają z tego prawa w stosunku do was, czemu raczej nie my? My jednak nie korzystaliśmy z tego prawa, ale znosimy wszystko, aby nie stwarzać żadnej przeszkody ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem? Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii żyli.”

Pastor Reformowanego Zboru Baptystów „ŁASKA” w Gorzowie Wielkopolskim

Bogusław Jasiewicz

Urodzony w 1974 roku. Od 2005 roku jest mężem Angeliki. W 2017 roku przyjął świadomy chrzest wiary i od samego początku był zaangażowany w budowanie społeczności Kościoła Domowego w Gorzowie, która następnie została przekształcona w Ewangeliczny Zbór Reformowany w Gorzowie Wielkopolskim, a obecnie nosi nazwę Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA”.

W latach 1994-2002 studiował teologię w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz Sacred Heart Major Seminary w Detroit.

Jako starszy pragnie pozostać wierny zasadom Reformacji czyli 5 Sola oraz doktrynom łaski. Pragnie też dbać o to, by w społeczności prawdy ewangeliczne były zachowywane i cenione.

Prowadzi na YouTube autorski program Reformelia oraz podcast Słowonoc Dobranoc. Jest też autorem książek: „Jedna łaska. Pięć prawd. Biblijna perspektywa łaski” oraz „Według upodobania swojej woli. Biblijne filary Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności.” Pisuje także artykuły w ramach portalu reformowani1689.pl. Do zainteresowań należą historia, egzegeza biblijna. Lubi dobrą książkę.