Kazania

Duch Święty czy tylko dla darów?

Jakie jest pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o Duchu Świętym? Czy Ducha Świętego możemy rozpatrywać tylko w kontekście darów czy może Biblia wskazuje na coś więcej? Czy Duch Święty wskazuje tylko na zbawcze dzieło Syna czy może na zbawcze zaangażowanie każdej z osób Trójjedynego Boga? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania zwiastowania z okazji wspomnienia Dnia Pięćdziesiątnicy 28 maja 2023.

Chrystus podstawą wszelkiej wiedzy. Kol 2:8-9.

Przed czym przestrzega Paweł Apostoł wierzących w Kolosach? Czy prawie dwa tysiące lat później to ostrzeżenie jest wciąż aktualne? Czy to co zagrażało wierzącym w Kolosach dzisiaj również zagraża zborom?

Postępujcie w Chrystusie, jak was nauczono. Kol 2:5-7.

Jak ważna dla chrześcijańskiego życia jest doktryna. Co jest konieczne dla życia zgodnego z ewangelią. Jaką postawę powinni zachowywać chrześcijanie.

Zjednoczeni w miłości, dążący do poznania. Kol 2:1-4.

Jaki jest cel zmagań apostoła Pawła, również wobec tych, którzy go osobiście nie znają? Paweł jest sługą kościoła, dąży więc poprzez swój trud do jedności, która przejawia się przez miłość oraz do poznania. To zmaganie i trud powinno być charakterystyczne dla wszystkich przywódców kościoła na wzór apostołów

Chrystus dla wszystkich. Kol 1:28-29.

Paweł w mozole, zmagając się przez napominanie i nauczanie głosi Chrystusa aby przedstawić doskonałym każdego człowieka. Co to tak naprawdę znaczy w świetle wielkiej tajemnicy objawionej w kościele.